Etusivu Julkaisut Tieto käyttöön. Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi

Tieto käyttöön. Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Tieto käyttöön. Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:4 
 • Julkaistu
 • 2011 
 • Sivumäärä
 • 40 
 • ISBN
 • 978-952-485-988-2
  978-952-485-989-9 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0343, 1799-0343 (painettu), 1799-0351 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (1215 kb)

Tiivistelmä

Tämä tiekarttaraportti perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman poikkihallinnollisen Tutkimuksen tietoaineistot -selvityshankkeen työhön. Hankkeen tavoitteena on ollut ohjata kansallista tutkimuksen tietoaineistoja koskevaa selvitystyötä, muodostaa kokonaiskäsitys Suomen tilanteesta ja laatia kansallinen suunnitelma (tiekartta) tutkimuksen tietoaineistojen saatavuuden ja säilytyksen kehittämiseksi.

Suomella on merkittävässä määrin ainutlaatuisia julkisen sektorin tietoaineistoja sekä kansainvälisesti korkealaatuista osaamista sähköisiä tietoaineistoja runsaasti tuottavilla tutkimusaloilla. Kansallisen selvityksen mukaan osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoistamme on kuitenkin tällä hetkellä vaikeasti löydettävissä, saatavissa tai hyödynnettävissä. Ongelmia liittyy esimerkiksi tietoaineistojen varastoinnin ja hallinnan hajanaisuuteen, moninaiseen lainsäädäntöön, tietoaineistojen käyttöehtoihin, maksuihin sekä hyödyntämistä tukevien palveluiden puutteellisuuteen. Kilpailukykyinen tutkimus edellyttää voimakasta panostamista tietoinfrastruktuurin rakentamiseen sekä tähän liittyvän osaamisen vahvistamiseen. Näin mahdollistetaan myös kansainvälistä yhteistyötä, uusien innovaatioiden kehitystä ja edistetään tutkijoiden tasavertaisia mahdollisuuksia tiedon käyttöön. Tämä kaikki tukee yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvua.

Selvityksen perusteella hankkeen ohjausryhmä on laatinut ehdotuksensa konkreettisista toimenpiteistä seuraavan vision toteuttamiseksi, jonka tavoitteena on tukea kaukonäköisesti suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa:

 • Suomessa on selkeä tietoaineistoja koskeva tietopolitiikka, jota yhteiset sähköiset palvelut tukevat. Julkisen rahoituksen tuella syntyneet tietoaineistot ovat lainsäädännön ja selkeiden yhtenäisten käyttöehtojen ohjaamina, erityisesti tietosuoja huomioiden, helposti ja pääsääntöisesti maksutta tutkimuksen hyödynnettävissä. Pitkäjänteinen yhteentoimivan tietoinfrastruktuurin kehittäminen ja rahoitus takaavat, että olemassa olevat ja uudet tietoaineistot kuvaillaan ja asetetaan saataville tietoverkossa olevien helppokäyttöisten palveluiden avulla. Rahoittajien hyväksymä kannustava ja oikeudenmukainen meriittijärjestelmä varmistaa uusien laadukkaiden tietoaineistojen liittämisen tietoinfrastruktuuriin.

Vision toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä usealla rintamalla sekä erilaisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Tarvitaan yhteinen tahtotila tietoaineistojen saatavuuden ja hyödyntämisen edistämisestä sekä näitä koskeva kansallinen tietopolitiikka. Tieto­politiikan linjaukset ohjaavat lainsäädännön tarkistamista ja ajanmukaistamista, yhteisten käytäntöjen ja toimintamallien kehittämistä organisaatiotasolla sekä tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentamista. Tavoitteena on, että tietovarantojen tiedot ovat laajasti koko yhteiskunnan käytössä.

Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat tahtotilan ilmaiseminen hallitusohjelmassa, tietoaineistoasiaa tutkimuksen näkökulmasta edistävän poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän perustaminen, tutkimuksen tietoinfrastruktuurin suunnittelun käynnistäminen laajassa yhteistyössä eri osapuolien kesken sekä lakiuudistukset jotka edistävät tietoaineistojen laajempaa käyttöä.

Etusivu Julkaisut Tieto käyttöön. Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi