Etusivu Julkaisut

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö; Tekijänoikeuslain 3. luvun muutostarpeiden kartoittaminen

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Tekijänoikeustoimikunnan mietintö; Tekijänoikeuslain 3. luvun muutostarpeiden kartoittaminen 
 • Tekijät
 • Tekijänoikeustoimikunta
  Puheenjohtaja: Niklas Bruun
  Sihteeri: Anna Vuopala, Tanja Liljeström 
 • Työryhmä
 • Tekijänoikeustoimikunta 
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:9 
 • Julkaistu
 • 12-03-2010 
 • Sivumäärä
 • 63 
 • ISBN
 • 978-952-485-863-2 (PDF) 
 • ISSN
 • 1797-951X 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (625 kb)

Tiivistelmä

Toimikunnan tehtävänä oli opetusministeriön 21.1.2008 tekemän asettamispäätöksen mukaan:
1 käsitellä lainvalmistelun suuntaviivojen asettamista, arvioida tekijänoikeuslainsäädännön uudistustarvetta ja valmistella mahdollisten uudistusten suuntaviivoja ministeriölle, ottaen huomioon yhteiskunnallinen, taloudellinen ja kansainvälinen kehitys;
2 käsitellä Suomen hallituksen kannanmuodostuksen tueksi Euroopan unioniin liittyvien lainsäädäntöasioiden valmistelua ja kansainvälisten sopimusasioiden valmistelua;
3 antaa näitä asioita koskevia ehdotuksia opetusministeriölle.

Tekijänoikeustoimikunta on aloittanut työnsä tekijänoikeuslain 3. luvun muutostarpeiden tarkastelemisella. Toimikunnan sisällä on toiminut kustannusalan erityisryhmä, joka on valmistellut tekijänoikeuslain 3. luvun kustannussopimuksia koskevien
säännösten uudistamista.

Toimikunta on arvioinut toimintaympäristön kehitystä ja selvittänyt keskeisten muutostrendien tuomia paineita keskeisten toimijoiden kannalta.

Toimikunta ehdottaa, että kustannussopimuksia koskevia säännöksiä (31 - 38 §§) muutetaan vastaamaan kustannustoiminnan muuttuneita olosuhteita.

Useiden 3. luvun säännösten osalta toimikunta ei ole saavuttanut yksimielisyyttä muutosehdotuksista ja niihin välittömästi liittyvistä perusteluista. Muistiossa esitetään erikseen tekijöitä ja käyttäjäyrityksiä edustaneiden tahojen ehdottamat muutokset ja kannanotot.

Tekijöitä edustavien toimikunnan jäsenten käsityksen mukaan tekijänoikeuslakiin pitäisi sisällyttää säännökset tekijän yleisestä oikeudesta korvaukseen, tekijän oikeudesta vaatia oikeuksien palautusta tilanteissa, joissa luovutettuja oikeuksia ei hyödynnetä sopimuksen mukaan, sekä tekijän oikeudesta vaatia tilityksen todentamista. Lisäksi tekijänoikeuslain 29 §:n sovittelusäännöstä tulisi muuttaa siten, että tekijällä on käytännössä nykyistä parempi mahdollisuus vedota sopimusehdon kohtuuttomuuteen. Säännöksillä vahvistettaisiin oikeuksien luovuttajan asemaa sopijapuolena.

Käyttäjäyrityksiä edustavien toimikunnan jäsenten mukaan tekijänoikeuslain 28 §:ssa säädetyt muuttamis- ja edelleenluovutuskielto pitäisi kumota, koska ne jäykistävät tekijänoikeuksien tehokasta käyttämistä ja aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta kehittyneessä toimintaympäristössä Käyttäjäyritykset ovat myös ehdottaneet tekijänoikeuden luovutussopimusten suppean tulkinnan periaatteesta luopumista siten, että lakiin kirjataan periaate, jonka mukaan tulkinnassa noudatetaan yleisiä sopimusoikeudellisia tulkintasääntöjä. Elokuvaamisoikeuden luovutusta koskeva 39 § tulisi laajentaa koskemaan kaikkia elokuvateosten merkityksellisiä hyödyntämistapoja.

Toimikunnan mietintöön sisältyvä materiaali toimii taustainformaationa asian valmistelulle jatkossa.
Etusivu Julkaisut