Etusivu Julkaisut Mediataiteen mahdollisuudet

Mediataiteen mahdollisuudet - Selvitys mediataiteesta

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Mediataiteen mahdollisuudet; Selvitys mediataiteesta 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 • Selvittäjä Asko Mäkelä 
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:13 
 • Julkaistu
 • 11-03-2009 
 • Sivumäärä
 • 52 
 • ISBN
 • 978-952-485-675-1 (pdf) 
 • ISSN
 • 1797-951X 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • opetusministeriö 
suomeksi (1107 kb)

Tiivistelmä

Selvityksessä mediataiteen tilasta ja mahdollisuuksista selvittäjä Asko Mäkelä toteaa mediataiteen ilmaisun vaikuttavan myös elokuvan, pelien, musiikin ja ajanvietteen tulevaisuuden muotoihin. Mediataide on kehittynyt Suomessa 1980-luvulta lähtien uudeksi taiteenalaksi taiteiden joukkoon. Videotaide, pelimuotoiset taideteokset, VJ-toiminta, vuorovaikutteiset taideteokset ja virtuaaliteokset ovat mediataiteen erilaisia ilmentymiä. Alalla toimii 350 järjestäytynyttä mediataiteilijaa ja alan toimijoita on yli 1000, mukaanlukien uusia kulttuurimuotoja kehittävä elektronisten alakulttuurien verkosto. Lisäksi alalle koulutetaan vuosittain kymmeniä uusia mediataiteilijoita. Mediataiteella ei kuitenkaan ole vakiintunutta tukirakennetta perinteisempien taiteiden tapaan. Siksi selvityksessä mediataiteelle ehdotetaan perustettavaksi opetusministeriöön oma tukimuoto muiden taiteenlajien tapaan. Sen ohella Mediataiteen tiedotuskeskus parantaisi alan yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä. Mediataiteen tukemiseen ehdotetaan 500 000 € ja Mediataiteen tiedotuskeskuksen toimintaan 150 000 €.

Taiteen keskustoimikunnan toimintaa uudistettaessa on mediataiteen, ja yleensäkin uutta digitaalista mediaa käyttävän taiteen, laajentunut asema otettava huomioon. Mikäli päädytään nykyiseen, taiteenlajeja noudattavaan toimikuntamalliin, olisi mediataiteelle perustettava oma toimikunta. Mediataiteen avustuksia koskevat päätökset olisi siirrettävä opetusministeriöltä Taiteen keskustoimikunnalle. Opetusministeriön tulisi valvoa mediataiteen varojen käyttöä Taiteen keskustoimikunnassa tulos- ja strategiaohjauksella. Lisäksi kaikkien taidetoimikuntien tulisi huomioida toiminnassaan taiteen uuden median ilmaisukeinot. Tämän toteutumisen arvioinnille olisi luotava menettelytavat.

Monialaisena taiteen alana mediataidetta kehitetään kulttuurin lisäksi elinkeinoelämässä. Luovien alojen liiketoimintojen innovaatioita kehittävän LUKES:in perustaminen keskittäisi alan tuet yhdelle helposti saavutettavalle toimijalle. Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyön edistämiseksi olisi opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyömalli luovien alojen avustamiseksi vakiinnutettava poliittisella tasolla ja toiminnan menettelytavat ja vastuut kuvattava.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK:in toimintamahdollisuudet mediataiteen tukijana olisi turvattava vähintään nykyisellä tasolla vuoden 2011 jälkeen, jolloin nykyinen tallennekorvausmenettely päättyy.

Nykytaiteen museo Kiasman yhteyteen ehdotetaan perustettavaksi Mediasma tukemaan mediataiteen tutkimusta ja esittämistä. Mediasma koostuisi Valtion taidemuseon ja sen nykytaiteen museo Kiasman nykyisistä mediataiteen kokoelmien, arkistoinnin ja tutkimuksen toiminnoista lisättynä mediataiteen esittämiseen ja teosten tilaamiseen sekä taiteilijoiden residenssitoimintaan suunnatuilla resursseilla.

Ehdotetuilla muutoksilla luodaan edellytykset mediataiteen osaamisen käytön kasvulle ja alan työllistymiselle.

Etusivu Julkaisut Mediataiteen mahdollisuudet