Etusivu Julkaisut Esteetön opiskelu yliopistoissa

Esteetön opiskelu yliopistoissa

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Esteetön opiskelu yliopistoissa 
 • Tekijät
 • Elina Laaksonen 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 
 • Julkaistu
 • 2005 
 • Sivumäärä
 • 52 
 • ISBN
 • 952-442-871-7 (nid.)
  952-442-872-5 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8110 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (492 kb)

Tiivistelmä

Syrjinnän vastaisen lainsäädännön ja esteettömyyden toteutumisesta suomalaisissa yliopistoissa ei ole selvää kokonaiskuvaa. Tämän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa esteettömyyden toteutumista ja siihen liittyviä ongelmia yliopisto-opiskelussa ja yliopistojen muussa toiminnassa. Selvitys toteutettiin syksyllä 2004 yliopistojen hallinnoille suunnattuna kyselynä. Kysely oli jaettu viiteen osa-alueeseen: opintoasiat, tilajärjestelyt, henkilöstökoulutus, suunnittelutoiminta ja viestintä.

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Tässä selvityksessä rajaus on tehty vammaisryhmiin ja erilaisiin oppijoihin.

Selvitys osoittaa, että esteettömyydessä on huomattavia puutteita kaikilla tarkastelluilla osa-alueilla. Selvästi eniten huomiota esteettömyysasioihin on kiinnitetty tilakysymyksissä. Yliopistoissa tehdyt kartoitukset ja suunnitelmat ovat koskeneet pääosin rakennettua ympäristöä. Lisäksi tiloihin liittyviä esteitä pidetään pääsääntöisesti suurimpina ongelmina ja esteettömyys nähdään ennen kaikkea tiloja koskevana asiana. Opintoasioissa ja viestinnässä esteettömyyttä ei ole pyritty aktiivisesti kehittämään kuin muutamassa yliopistossa. Henkilöstökoulutus ja suunnittelutoiminta ovat avaintekijöitä esteettömyyden edistämisessä, mutta selvityksen mukaan yliopistojen henkilöstökoulutus ei kuitenkaan yleensä sisällä esteettömyysasioita. Esteettömyyskartoituksia ja -suunnitelmia on tehty muutamissa yliopistoissa ja monessa niiden tekeminen on käynnistymässä. Suunnittelutoiminnassa ei kuitenkaan vielä tehdä laaja-alaista yhteistyötä esimerkiksi vammaisjärjestöjen kanssa.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että yliopistoissa tarvitaan esteettömyyden kehittämistyötä kaikilla toiminnan alueilla. Jotta esteettömyyttä voidaan systemaattisesti edistää niin opintoasioissa, tilajärjestelyissä kuin viestinnässäkin, yliopistoissa tulee laatia kattavat esteettömyyskartoitukset ja toimenpidesuunnitelmat sekä sisällyttää esteettömyys strategisiin suunnitelmiin ja henkilöstökoulutukseen. Esteettömyyttä koskevien asioiden koordinointiin tarvitaan nimetty vastuuvirkamies kaikissa yliopistoissa. Kehittämistyön tueksi yliopistoille tulisi tarjota tietoa, malleja ja apuvälineitä. Lisäksi olisi tarpeellista perustaa opetusministeriön, korkeakoulujen ja sidosryhmien yhteinen esteettömyyden kehittämistoimikunta.

Etusivu Julkaisut Esteetön opiskelu yliopistoissa