Hemsidan A-Ö index ALL yrkeshögskolor

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

yrkeshögskolor

Gemensam ansökan i samarbete. Promemoria om förnyelsen av gemensam ansökan till yrkeshögskolorna

Undervisningsministeriet tillsatte 22.1.2002 en projektgrupp som fick i uppdrag att förnya den gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna. Projektgruppen skulle ansvara för de praktiska åtgärderna då uppgifterna i anslutning till gemensam ansökan till yrkeshögskolorna överförs från länsstyrelsernas b...
/OPM/Julkaisut/2003/yhteistyossa_yhteishakuun

Informationsssamhällets uppbygnad i läroanstalterna - resultaten av kartläggningarna år 2002

Arbetsgruppen för informationssamhällets uppbyggnad hade till uppgift att befrämja förstärkningen av informationssamhällets strukturer - utrustningen och nätmiljöerna samt stödtjänsterna - inom utbildning och forskning. Arbetsgruppen sammanställde en förfrågan med vilken den informationstekniska sit...
/OPM/Julkaisut/2003/tietoyhteiskunnan_rakenteet_oppilaitoksissa_vuoden...

De genomsnittliga priserna per enhet i undervisnings- och biblioteksväsendet år 2007

Priserna per enhet har beräknats med hänsyn till att justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna periodiseras över fyra år samt verkningarna av de ändringar i kostnadsnivån som enligt lagen om statsandelar till kommunerna ska beaktas till mindre än det fulla beloppet. År 2007 be...
/OPM/Tiedotteet/2006/9/opetus-_ja_kirjastotoimen_keskimaaraiset_yksikk...

Virtuaaliopetuksen haasteet ja niihin vastaaminen

Projektet "VirtuaaliOTE" är ett ESF-finansierat prognostiskt projekt med uppgift att utveckla modeller och metoder för den virtuella undervisningen i grundutbildning och fortbildning i univiersitet och yrkeshögskolor. En av målsättningarna har varit att undersökä hurdant kunnande det behovs inom den...
/OPM/Julkaisut/2002/virtuaaliopetuksen_haasteet_ja_niihin_vastaaminen

Revidering av systemet för språkexamina inom statsförvaltningen

Arbetsgruppens uppgift var att bereda förslag till författning som gäller språkexamina inom statsförvaltningen med beaktande av synpunkterna i språklagskommitténs betänkande (kommittébetänkande 2001:3) och regeringens proposition till ny språklag som bereds vid justitieministeriet och lagstiftning s...
/OPM/Julkaisut/2002/valtionhallinnon_kielitutkintojarjestelman_uudista...

Informationssamhällets uppbyggnad i läroanstalterna - resultaten av kartläggningarna år 2001

Arbetsgruppen för informationssamhällets uppbyggnad hade till uppgift att utveckla utrustnings- och nätmiljöerna för undervisningen och forskningen samt de stödtjänster som hänför sig till dem. Arbetsgruppen sammanställde en förfrågan med vilken den informationstekniska situationen i läroanstalterna...
/OPM/Julkaisut/2002/tietoyhteiskunnan_rakenteet_oppilaitoksissa_-_vuod...

Studiestödets sporrande effekt

Arbetsgruppen har utrett olika alternativ att öka studiestödets sporrande effekt och lagt fram ett förslag om åtgärder för att utveckla studiestödet. Arbetsgruppen anser att systemet bör utvecklas utifrån den nuvarande strukturen så att det bättre än för närvarande säkrar de studerande tillräcklig u...
/OPM/Julkaisut/2002/opintotuen_kannustavuus

UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING / BALTIC 21E -PROGRAMMET; Arbetsgruppens förslag till startplan för programmet

Östersjöländernas undervisningsministrar antog programmet "Agenda 21 för utbildning för hållbar utveckling i Östersjöområdet - Baltic 21E" den 24 januari 2002. Syftet med programmet är att perspektivet hållbar utveckling blir en naturlig och bestående del av Östersjöländernas utbildningssystem. Pro...
/OPM/Julkaisut/2002/kestavan_kehityksen_edistaminen_koulutuksessa_balt...

Finland i toppen för vetenskapsfostran 2020. Ett förslag till utvecklandet av vetenskapsfostran

Arbetsgruppens syfte var att betrakta den finländska vetenskapsfostran i sin helhet, skapa en syn på dess framtid och lägga fram ett utvecklingsförslag för att främja vetenskapsfostran i Finland med beaktande av den internationella utvecklingen. Syftet var att öka intresset för vetenskap och forskni...
/OPM/Julkaisut/2014/tiedekasvatus.html

Studentundersökning 2014. Högskolestudenternas utkomst och studier

Rapporten Studentundersökning 2014 behandlar de finländska högskolestuderandenas utkomst och faktorer som påverkar studierna. Undersökningen ansluter sig till det sameuropeiska forskningsprojektet EUROSTUDENT V, som granskar och jämför förhållandena för studerande i olika länder och där cirka 30 län...
/OPM/Julkaisut/2014/Opiskelijatutkimus_2014.html

Studier och examina vid yrkeshögskolorna

Vid yrkeshögskolorna ordnas undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen undervisning som leder till högre yrkeshögskoleexamen yrkespedagogisk lärarutbildning specialiseringsutbildning  utbildning som innehåller examensdelar som öppen yrkeshögskoleundervisning eller på annat sätt som separat...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/opiskelu_ja_tutkinnot/index.html

Den gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna utvidgas till vuxenutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och utbildning på främmande språk

Statsrådet beslöt på torsdagen den 9 november, att den gemensamma ansökan till yrkeshögskolor utvidgas att gälla även vuxenutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och utbildning på främmande språk. Således kommer antagningen av studerande till yrkeshögskolorna att ske med hjälp av gemensam ans...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/Ammattikorkeakoulujen_yhteishaku_laajenee_amma...

Förnyelsen av gemensam ansökan till yrkeshögskolorna

Undervisningsministeriet tillsatte 22.1.2002 en projektgrupp som fick i uppdrag att förnya den gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna. Projektgruppens uppgift var att ansvara för de praktiska åtgärder som behövs när uppgifterna som ansluter sig till gemensam ansökan till yrkeshögskolorna överförs ...
/OPM/Julkaisut/2003/ammattikorkeakoulujen_yhteishaku-uudistus

YRKESHÖGSKOLORNA 2002

Statistiken i publikationens tabeller har tagits fram ur databasen AMKOTA. AMKOTA är en databas som planerats med tanke på yrkeshögskolorna och undervisningsministeriet samt deras intressegrupper för att producera central information om yrkeshögskolornas verksamhet. Uppgifterna i databasen används i...
/OPM/Julkaisut/2003/ammattikorkeakoulut_2002_taulukoita_amkota-tietoka...

Arbetsgruppen för ett nationalbibliotek 2002

Finlands biblioteksnät består av universitetsbibliotek, allmänna bibliotek, yrkeshögskolebibliotek och specialbibliotek. Även skolor och läroanstalter har egna bibliotek. Den snabba utvecklingen inom informationstekniken, nya former för inlärning och principen om livslångt lärande förändrar bibliot...
/OPM/Julkaisut/2003/kansalliskirjastotyoryhma_2002

Utsikter för en utveckling av den tekniska högskoleutbildningen

Utredaren skulle bedöma utsikterna för det tekniska området i universitet och yrkeshögskolor med hänsyn till utvecklingsbehovet i IT-branscherna och andra tekniska områden, ge förslag särskilt för IT-branschen, men också för en utveckling av utbildningen på hela det tekniska området i högskolorna o...
/OPM/Julkaisut/2002/tekniikan_alan_korkeakoulutuksen_kehitysnakymat

Yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom innovationssystemet

Arbetsgruppen hade i uppgift att granska yrkeshögskolornas roll inom det nationella och internationella innovationssystemet. Arbetsgruppen skulle bedöma nuläget och utvecklingsbehoven för yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovations-verksamhet. Arbetsgruppen skulle framställa förslag ...
/OPM/Julkaisut/2010/Ammattikorkeakoulujen_TKI_toiminta_innovaatiojarje...

Dataförvaltning och resultatfinansiering beträffande yrkeshögskolor

Undervisningsministeriet tillsatte den 17 februari 2005 en arbetsgrupp med uppgiften att lägga fram ett förslag om samordning och utveckling av undervisningsministeriets, Statistikcentralens och Utbildningsstyrelsens produktion av yrkeshögskolestatistik- och information, utreda eventuella behov av ä...
/OPM/Julkaisut/2005/ammattikorkeakoulujen_tietohallinto_ja_tuloksellis...

Yrkeshögskolor

Det finns sammanlagt 23 yrkeshögskolor inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. På Åland finns dessutom Högskolan på Åland och under inrikesministeriet Polisyrkeshögskolan. Yrkeshögskolan Arcada Centria ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammatt...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulut/index.html

Ändringar i högskolornas studerandeurval, bestämmelser som gäller studierätt, specialiseringsstudier och finansiering

1. Andra skedet av studerandeurvalet i högskolorna Universitetslagen och yrkeshögskolelagen ändras så att högskolorna bör reservera en del av studierplatserna i den gemensamma ansökan för personer som inte tidigare har avlagt högskoleexamen eller mottagit studierätt som leder till högskoleexamen. D...
/OPM/Tiedotteet/2014/11/korkeakouluesitykset.html

Det strategiska utvecklandet blir mer framträdande i yrkeshögskolornas finansiering

I och med förordningsändringen ökar yrkeshögskolornas strategiska finansiering med ca 20 miljoner euro och den områdesspecifika finansieringen med ca 8 miljoner euro per år. Finansieringen som baserar sig på kalkylerade resultatkriterier minskar på motsvarande sätt. Ändringen påverkar yrkeshögskolor...
/OPM/Tiedotteet/2016/09/amk_rahoitus.html

Arbetsgruppen: Utbildningen inom skogssektorn bör utvecklas och branschens attraktionskraft förbättras

Utbildningens regionala täckning är enligt arbetsgruppen god, men strukturen som upprätthåller utbildningen samt undervisningsnätverket bör utvecklas för att trygga en kvalitativ utbildning. Med tanke på samordningen och styrningen av utbildningen inom skogssektorn föreslår arbetsgruppen att det in...
/OPM/Tiedotteet/2008/01/metsasektorin_koulutus.html

25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen

Understöden och budgetmanglingens beslut är en del av ett beslut som fattades vid regeringens ramförhandlingar i februari om att satsa 105 miljoner euro på högskoleutbildning och unga forskare 2017-2018. - Regeringens mål är att Finland ska vara ett ledande land inom utbildning, kompetens och modern...
/OPM/Tiedotteet/2016/09/korkeakouluraha.html

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun lukuvuoden 2006 - 2007 avajaiset

Hyvät opiskelijat, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilökunta ja yhteistyökumppanit, Uuden lukuvuoden alussa on luontevaa suunnata ajatukset tulevaisuuteen sekä pohtia edessä olevia töitä ja haasteita. Ammattikorkeakoulun avajaisjuhlassa luonnostaan esiin nouseva kysymys on, miten suomalaista...
/OPM/Puheet/2006/9/Pohjoiskarjala.html

Promemoria av arbetsgruppen för yrkeshögskolelagen

Arbetsgruppen föreslår att det i den nya yrkeshögskolelagen tas in tydligare bestämmelser än för närvarande om yrkeshögskolornas ställning och uppgifter i högskolesystemet. Yrkeshögskolorna och universiteten skall tillsammans bilda högskoleväsendet. Undervisningen vid yrkeshögskolorna skall i första...
/OPM/Julkaisut/2002/ammattikorkeakoululakityoryhman_muistio

Utveckling av den högre utbildningen och forskningen inom det tekniska området

Undervisningsministeriet satte i februari 2005 i gång ett utredningsarbete i syfte att granska den tekniskvetenskapliga utbildningen och forskningen i universiteten och yrkeshögskolorna och ta fram förslag om utveckling av utbildningen och forskningen inom det tekniska området. För utredningsarbetet...
/OPM/Julkaisut/2005/tekniikan_alan_korkeakoulutuksen_ja_tutkimuksen_ke...

Utvecklingsutmaningar för den öppna yrkeshögskolan

Arbetsgruppens uppgift var att lägga fram förslag till utveckling av den öppna yrkeshögskolan. Förslagen skulle beakta yrkeshögskolornas vuxenutbildningsuppgift och målgruppen för den öppna yrkeshögskolan, utbildningens tillgänglighet och individernas individuella studiemål. Till uppgiften hörde ock...
/OPM/Julkaisut/2005/avoimen_ammattikorkeakoulun_kehittamisen_haasteet

Promemoria avgiven av arbetsgruppen för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna

Undervisningsministeriet tillsatte 19.5.2000 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att reda ut hur yrkeshögskolornas uppgifter i anslutning till gemensam ansökan kunde överföras från länsstyrelsernas bildningsavdelningar till yrkeshögskolorna. Målsättningen var att yrkeshögskolorna själva skulle svara f...
/OPM/Julkaisut/2001/ammattikorkeakoulujen_yhteishakutyoryhman_muistio

Promemoria av arbetsgruppen för regional utveckling av högskolorna

Arbetsgruppen skulle utvärdera den regionala täckningen och utvecklingsbehoven beträffande högskoleundervisningen och den forskningsverksamhet och det utvecklingsarbete som bedrivs i högskolorna samt utarbeta ett åtgärdsprogram för den regionala utvecklingen av högskoleväsendet fram till slutet av å...
/OPM/Julkaisut/2001/korkeakoulujen_alueellisen_kehittamisen_tyoryhman_...

Promemoria av arbetsgruppen för finansieringen av yrkeshögskolorna

Arbetsgruppen skulle utveckla det nuvarande systemet för finansiering av yrkeshögskolorna så att det blev mer rättvist och sporrande och så att det bättre skulle motsvara behoven i högskolornas infrastruktur. I första kapitlet beskriver arbetsgruppen yrkeshögskoleväsendet som helhet. Andra kapitlet ...
/OPM/Julkaisut/2002/ammattikorkeakoulujen_rahoitustyoryhman_muistio

Nybörjarplatserna i yrkeshögskolorna riktas till regionala och riksomfattande behov

Enligt utvecklingsplanen för utbildning och forskning, som godkänts av statsrådet, gäller behovet av att minska utbildningsutbudet i yrkeshögskolorna främst kulturområdet, men också turism-, restaurang- och näringsbranschen samt inom teknik- och trafikbranschen. Reduceringen riktas i huvudsak till d...
/OPM/Tiedotteet/2012/03/AMK_aloituspaikkavahennykset.html

Åtgärdsprogram för att förkorta studietiderna vid högskolorna

Undervisningsministeriet tillsatte 18.6.2003 en arbetsgrupp för att bereda det åtgärdsprogram som anges i regeringsprogrammet. Åtgärdsprogrammets syfte är att förkorta studietiderna så att examina avläggs inom angiven tid. Parallellt med arbetsgruppen arbetade också en utredningsman som hade i uppdr...
/OPM/Julkaisut/2003/korkeakoulujen_opintoaikojen_lyhentamisen_toimenpi...

Dataproduktion och resultatbaserad finansiering beträffande yrkeshögskolorna

Undervisningsministeriet tillsatte 24.9.2002 en arbetsgrupp med uppgiften att utarbeta ett förslag om hur yrkeshögskolornas resultatbaserade finansiering kunde utvecklas och om metoder att mäta de allmänna belöningskriterierna med start 2004, om hur datainnehållet i databasen AMKOTA kunde utvecklas...
/OPM/Julkaisut/2003/ammattikorkeakoulujen_tietotuotanto_ja_tuloksellis...

Utveckling av utbildningen i arbetsledning som ges i yrkeshögskolorna och yrkesutbildningen på andra stadiet

Undervisningsministeriet tillsatte 7.12.2005 en arbetsgrupp som skulle utreda möjligheterna att utveckla utbildningen i arbetsledning för industrins och byggsektorns behov. Arbetsgruppens uppgift var att utreda nuläget i utbildningen i arbetsledning, de kvalitativa ock kvantitativa kompetensbehoven ...
/OPM/Julkaisut/2006/tyonjohtokoulutuksen_kehittaminen_ammattikorkeakou...

Rationalisering av studerande- och examensdatainsamlingen i yrkeshögskolorna

Den 14 augusti 2003 tillsatte undervisningsministeriet en arbetsgrupp med uppgift att lägga fram ett förslag till rationalisering av studerande- och examensdatainsamlingen vid yrkeshögskolorna. För närvarande sköts insamlingen av Statistikcentralen i egenskap av allmän statistikmyndighet, av undervi...
/OPM/Julkaisut/2004/ammattikorkeakoulujen_opiskelija-_ja_tutkintotieto...

Yrkeshögskoleutbildningens ställning inom det europeiska området för högre utbildning

I utredningen granskas yrkeshögskolornas ställning inom det europeiska området för högre utbildning. Detta område håller på att ta form i enlighet med Bolognaprocessen. På grund av samhällsomvandlingar har den högre utbildningen länge differentierats och bilden av den europeiska högre utbildningen h...
/OPM/Julkaisut/2004/ammattikorkeakoulutuksen_asema_eurooppalaisella_ko...

Kvalitetssäkring av högre utbildning

Arbetsgruppen skulle kartlägga den europeiska och internationella utvecklingen i övrigt inom kvalitetssäkringen av högre utbildning samt de viktigaste förändringarna med tanke på Finland; analysera nuläget och utvecklingsbehoven inom kvalitetssäkringen av högre utbildning i Finland; komma med försla...
/OPM/Julkaisut/2004/korkeakoulutuksen_laadunvarmistus_-tyoryhman_muist...

Promemoria av arbertsgruppen för utbildning i ledarskap inom social och hälsovården

Undervisningsministeriet tillsatte 28.11.2003 en arbetsgrupp som skulle utarbeta förslag till ordnande av utbildning i yrkesövergripande ledarskap. Arbetsgruppen tillsattes mot bakgrund av statsrådets principbeslut om tryggande av hälso- och sjukvården i framtiden och statsrådets beslut om tryggande...
/OPM/Julkaisut/2004/sosiaali-_ja_terveysalan_johtamiskoulutustyoryhman...

Forsknings- och utvecklingsarbetet i de finländska yrkeshögskolorna

Arbetsgruppen hade i uppgift att lägga fram ett förslag om utveckling av den roll yrkeshögskolornas forsknings- och utvecklingsarbete spelar i det nationella och regionala innovationssystemet, stärkande av yrkeshögskolornas grundförutsättningar för forsknings- och utvecklingsarbete, utveckling av sa...
/OPM/Julkaisut/2004/tutkimus-_ja_kehitystyo_suomalaisissa_ammattikorke...

Utredning av universitetens och yrkeshögskolornas forskningsstruktur

Enligt uppdraget skulle följande frågor särskilt granskas: vilka slags funktionella utmaningar kommer universiteten och yrkeshögskolorna som en del av det offentliga forskningssystemet att ställas inför under de närmaste åren bl.a. med tanke på den allt hårdare internationella konkurrensen och de na...
/OPM/Julkaisut/2004/yliopistojen_ja_ammattikorkeakoulujen_tutkimuksen_...

Yrkeshögskolutbildningen och hur den utvecklas

Yrkeshögskolorna (YH) är i allmänhet mångsektoriella och regionala högskolor, och i deras verksamhet betonas kontakten till arbetslivet och samverkan med den regionala utvecklingen. Vid yrkeshögskolorna bedrivs yrkesinriktade högskolestudier. Yrkeshögskolornas uppgift är att ge sådan högskoleundervi...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/index.html

Läroanstalter som ordnar vuxenutbildning

Vuxna kan genomföra grundläggande utbildning (grundskola) eller gymnasiets lärokurs samt delta i studentskrivningar i första hand vid vuxengymnasier och gymnasiernas linjer för vuxna. Undervisningen ordnas till största delen kvällstid och i kursform. Många studerar enskilda ämnen, huvudsakligen spr...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/aikuiskoulutusjaerj...

Yrkeshögskolutbildningen och hur den utvecklas

Yrkeshögskolorna (YH) är i allmänhet mångsektoriella och regionala högskolor, och i deras verksamhet betonas kontakten till arbetslivet och samverkan med den regionala utvecklingen. Vid yrkeshögskolorna bedrivs yrkesinriktade högskolestudier. Yrkeshögskolornas uppgift är att ge sådan högskoleundervi...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/index.html

Yrkeshögskolor fick resultatpengar

Undervisningsministeriet har beviljat yrkeshögskolorna tre miljoner euro i resultatpengar. Resultatpengarna för verksamheten år 2005 tilldelades på basis av såväl allmänna kriterier som utvärderingen av spetsenheter med inverkan på det regionala utvecklingsarbetet. Spetsenheterna för regional utveck...
/OPM/Tiedotteet/2006/6/amk_tuloksellisuus.html

Förvaltningen, styrningen och finansieringen av yrkeshögskolorna

På undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns 24 yrkeshögskolor med aktiebolagsform. Som självständiga juridiska personer ansvarar yrkeshögskolorna för all sin verksamhet. Yrkeshögskoleverksamheten regleras av aktiebolagslagen och yrkeshögskolelagen, som föreskriver om bl.a. yrke...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/hallinto_ohjaus_ja_rahoitus/index....

Från yrkeshögskolan ut i hälsovården. Yrkeskompetens hos utexaminerade, centralt innehåll i studierna och minimiantal studieveckor

Utvecklingsprojektet hade till uppgift att genom samarbete mellan yrkeshögskolan och arbetslivet på riksnivå säkra den kärnkompetens i yrkeskunnigheten som arbetslivet kräver av dem som yrkeshögskolorna utexaminerar för hälsovårdsbranschen. Målet var att för varje examensbenämning åstadkomma beskriv...
/OPM/Julkaisut/2001/ammattikorkeakoulusta_terveydenhuoltoon_koulutukse...

Studieavbrott samt högskolestudier på heltid och deltid

Arbetsgruppens promemoria innehåller ett förslag till förande av statistik över avbrott i yrkesutbildning och högskolestudier och ett förslag till hur indelningen av högskolestuderande i heltids- och deltidsstuderande bör göras bl.a. för att förbättra jämförbarheten med internationell statistik. Det...
/OPM/Julkaisut/2001/opintojen_keskeyttaminen_seka_korkeakoulujen_kokop...

Informationssamhällets uppbyggnad i läroanstalterna - resultaten av kartläggningarna år 2000

Arbetsgruppen för informationssamhällets uppbyggnad hade till uppgift att utveckla utrustnings- och nätmiljöerna för undervisningen och forskningen samt de stödtjänster som hänför sig till dem. Arbetsgruppen sammanställde en förfrågan med vilken den informationstekniska situationen i läroanstalterna...
/OPM/Julkaisut/2001/tietoyhteiskunnan_rakenteet_oppilaitoksissa

Förändringar i intentioner till entreprenörskap under yrkeshögskoleutbildningen

Diskussionen om personers intentioner till entreprenörskap visar att vi saknar longitudinell forskning om intentioner. Forskning som visar hur intentionerna utvecklas omfattar utbildningsstrategierna i två yrkeshögskolor som longitudinell forskning och i form av casestudies. Motsvarande har inte gjo...
/OPM/Julkaisut/2008/ammattikorkeakoulutuksen.html

Arbetsgruppen: Ny arbetsledarutbildning för byggnadsbranschen vid yrkeshögskolorna

Arbetsgruppen föreslår att arbetsledarutbildningsprogrammet för byggnadsbranschen skall omfatta 210 studiepoäng. Examensbenämningen är byggnadsmästare (YHS). För sökande till utbildningen krävs antingen slutförd yrkesinriktad grundexamen i byggnadsbranschen eller husteknik, eller för dem som slutför...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/Ammattikorkeakouluihin_uusi_rakennusalan_tyxnj...

Reformering av insamlingen av yrkeshögskolornas och yrkesutbildningens kostnadsuppgifter

Undervisningsministeriet tillsatte 10.3.2005 en arbetsgrupp med uppgift att reformera uppföljningen av kostnaderna och intäkterna i yrkeshögskolorna och i yrkesutbildningen så, att den så väl som möjligt producerar information om den finansieringshelhet som gäller yrkeshögskolornas/utbildningsanordn...
/OPM/Julkaisut/2006/kustannustiedonkeruun_uudistaminen.html

Yrkeshögskolor fick resultatpengar

Vid utdelningen av resultatpengarna har följande mätare använts: utveckling av undervisning och undervisningsmetoder, utbildningens attraktionskraft och hur studierna framskrider, forsknings- och utvecklingsarbete samt regional inverkan och samarbete med arbetslivet. Dessutom har undervisningsminist...
/OPM/Tiedotteet/2007/06/AMK_tuloksellisuusraha.html

Samarbetsgrupp skall främja företagsamhet i högskolorna

Samarbetsgruppens ordförande är överdirektör Sakari Karjalainen från undervisningsministeriet och som viceordförande är industriråd Marjukka Aarnio från handels- och industriministeriet. Medlemmar i arbetsgruppen är rektor Tapio Reponen (Turun kauppakorkeakoulu), professor emeritus Pertti Kettunen (...
/OPM/Tiedotteet/2007/01/Yhteistyxryhmx_edistxmxn_yrittxjyyttx_korkeako...

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari

Seminaarin teemana on korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen eteneminen. Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulut sekä muut korkeakoulukentän toimijat. Korkeakouluista kutsutaan 2-3 edustajaa / korkeakoulu.
/OPM/Tapahtumakalenteri/2007/02/rakenteellisen_kehittamisen_seminaari....

Arbetsgrupp: Högskolorna skall ha enhetliga tillvägagångssätt för att erkänna tidigare förvärvad kompetens

För tillfället har högskolorna ingen gemensam praxis när det gäller att erkänna sådan kompetens som studerande skaffat sig tidigare. Ofta varierar tillvägagångssätten också inom högskolorna när det gäller erkännande av tidigare fullgjorda studier och speciellt erkännande av kompetens som förvärvats ...
/OPM/Tiedotteet/2007/01/Tyxryhmx_Korkeakouluille_yhteiset_toimintatava...

Utredningsman Törhönen: Filmutbildningen måste intensifieras genom ett nationellt nätverk

Törhönen föreslår att yrkeshögskolorna och universitetet som svarar för utbildning inom film, bildar Finlands filmskola, ett filmutbildningssystem som fungerar enligt nätverksprincipen. Filmskolan kunde förverkligas med nuvarande resurser, men reformen skulle inverka på enhetspriserna och på antalet...
/OPM/Tiedotteet/2007/01/Selvitysmies_Torhonenx_Elokuvakoulu.html

Slutrapport från ledningsgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan

Undervisningsministeriet tillsatte 17.2.2004 en ledningsgrupp för att leda yrkeshögskolornas gemensamma ansökan och yrkeshögskolornas samarbete för att utveckla antagningen av studerande. Ledningsgruppens uppgifter definierades i tillsättningsbrevet. Ledningsgruppens uppgifter var att: leda förverkl...
/OPM/Julkaisut/2007/Ammattikorkeakoulujen_yhteishaun_johtoryhman_loppu...

Statsrådet beviljade två nya yrkeshögskolor tillstånd

Yrkeshögskolan Metropolia grundas genom att Helsingfors yrkeshögskola och yrkeshögskolan EVTEK slås samman. Målet är att grunda en funktionellt mer konkurrenskraftig yrkeshögskola inom huvudstadsregionen. Svenska yrkeshögskolans och Yrkeshögskolan Sydvästs verksamhet överförs på Yrkeshögskolan Novia...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/Toimiluvat_kahdelle_uudelle_ammattikorkeakoulu...

RUH: I högskolan växer den studerande från kund till samarbetspartner

Högskolorna aktiverar studerande som medlemmar i högskolans administration genom att utbilda tutorer tillsammans med studentorganisationerna, genom att upprätthålla diskussionsforum och elektroniska responssystem, genom att organisera kunskapsutbildning som behövs för påverkan samt genom talrika ino...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/KKA_Opiskelija_kasvaa_korkeakoulussa_asiakkaas...

OECD:s jämförelserapport: I Finland inleds högskolestudier betydligt senare än i jämförelseländerna

I Education at a Glance 2008 redogörs med hjälp av jämförelseindikatorer för utbildningens tillstånd och utvecklingstrender i OECD-medlemsländerna och i några länder utanför OECD, såsom Ryssland, Brasilien, Chile och Israel. Uppgifterna i rapporten är i huvudsak från 2006. Svårt att få tillträde til...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/education_at_a_glance2008.html

Ammattikorkeakoulupäivät, Kokkola

(Muutokset mahdollisia) Hyvät ammattikorkeakoulupäivien osanottajat, Uuden sinivihreän hallituksen tunnuksena on vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi. Hallituksen perusajatus on, että luovuus, osaaminen sekä korkea sivistystaso ovat edellytyksiä Suomen ja suomalaisten menestymiselle. Talouspo...
/OPM/Puheet/2007/05/Ammattikorkeakoulupxivxtx_Kokkola.html

Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivä

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät kuulijat Maailman ja Euroopan taloudessa on yhä edelleen runsaasti epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi joudumme myös täällä Suomessa sopeuttamaan toimintaamme niukkeneviin resursseihin. Samalla tarvitsemme elvyttäviä, kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimenpi...
/OPM/Puheet/2012/05/Pohjois-Pohjanmaan_kuntapxivx.html

Utredningsgruppen för affärskunnande: Rätten att utfärda examina inom affärskunnande behöver inte utvidgas

Utredningsgruppen anser att det finns skäl att bibehålla universitetens och yrkeshögskolornas grundläggande uppgifter. Det lokala och det regionala samarbetet mellan universiteten och yrkeshögskolorna inom utbildning och forskning i affärskunnande skall utvecklas aktivt. Gemensamma vuxenutbildningsp...
/OPM/Tiedotteet/2007/08/Liiketoimintaosaamisen_selvitysryhma.html

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari

Arvoisa korkeakouluväki, hyvät ystävät, Koulutus ja osaaminen ovat sinivihreän hallitusohjelman talous- ja työllisyysstrategian keskiössä ja vahvassa roolissa koko hyvinvoinnin turvaamisen kannalta. Luovuus, osaaminen sekä korkea sivistystaso antavat edellytyksiä Suomen ja suomalaisten menestymisell...
/OPM/Puheet/2007/08/rakenteellisen_kehittamisen_seminaari.html

Högskoleutbildningens inriktning inom det sociala området

Arbetsgruppens uppgift har varit att lägga fram ett förslag på hur man på det mest ändamålsenliga sättet och med beaktande av arbetslivets och forskningens behov skall ordna utbildningen och forskningen inom den sociala sektorn i universiteten och i yrkeshögskolorna fram till år 2012. Den sociala se...
/OPM/Julkaisut/2007/Sosiaalialan_korkeakoulutuksen_suunta.html

Arbetsgrupp: Universitetens och yrkeshögskolornas uppgifter skall klarläggas inom utbildningen på det sociala området

Undervisningen och forskningen inom social arbete vid universiteten skall enligt arbetsgruppen stärkas i och med ökat samarbete på nationell nivå mellan universiteten samt genom att enheternas kontakter med företrädare för arbetslivet och kontakterna till yrkeshögskolorna stärks. Utbildningen skall ...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Tyoryhma_Yliopistojen_ja_ammattikorkeakoulujen...

De genomsnittliga priserna per enhet i undervisnings- och biblioteksväsendet 2008 fastställdes

De genomsnittliga priserna per enhet har beräknats utgående från de faktiska driftskostnaderna för 2005. Från dessa driftskostnader har avdragits beloppet för de statliga verksamhetsbidragen till utbildningsväsendet och biblioteken. Vid beräkningen av de genomsnittliga priserna per enhet har kostnad...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/opetus_ja_kirjastotoimen_yksikkohinnat.html

Universiteten och yrkeshögskolorna får rätt att ordna avgiftsbelagd uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning kan ordnas för en grupp men inte för enskilda studerande. Utbildningen kan beställas av en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person, alltså tillexempel av ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse, en stat, kommun eller samkommun. De avgifter som uppbärs för upp...
/OPM/Tiedotteet/2007/10/yliopistojen_tilauskoulutus.html

Opetusministeri Sarkomaa yksityisen opetusalan foorumissa

(muutokset mahdollisia) Hyvät kuulijat, Sinivihreä hallitus on tehnyt työtään nyt puoli vuotta. Tämä ajanjakso on ollut koulutuspolitiikan osalta kiinnostavaa aikaa. Hallituksen ohjelman selkeänä painopisteenä on osaamisen vahvistaminen. Suomalaisen työn ja hyvinvoinnin turvaamisen takaajaksi on use...
/OPM/Puheet/2007/10/Sarkomaa_Yksityisen_opetusalan_foorumi.html

Laurea ammattikorkeakoulun Well Life Center -innovaatioympäristön vihkiäiset

Hyvät juhlavieraat, Valtioneuvosto päättää tänään iltapäivällä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta. Tässä suunnitelmassa linjataan keskeiset koulutuspolitiikan kehittämispainotukset lähivuosille. Yhtenä selkeänä painopisteenä on koulutuksen laadun parantaminen kaikilla koulutusasteil...
/OPM/Puheet/2007/12/well_life_center.html

Fremjande av elektronisk kommunikation vid högskolor

Arbetsgruppen hade fått till uppgift att koordinera reformen av statsförvaltningen dataadministration för högskolesektorns del, främja samarbetet och informationsutbytet mellan universitets- och yrkeshögskolesektorerna, bilda en helhetssyn när det gäller nuläget och ansvarsfördelningen inom elektron...
/OPM/Julkaisut/2007/Sahkoisen_asioinnin_edistaminen_korkeakouluissa.ht...

Slutrapport från projektgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning

Undervisningsministeriet tillsatte 1.2.2006 en projektgrupp för att bereda och förverkliga yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning. Projektgruppen skulle samarbeta med ledningsgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan. Målen med yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxe...
/OPM/Julkaisut/2007/Ammattikorkeakoulujen.html

Slutrapporten av projektgruppen för gemensam ansökan till yrkeshögskolornas utbildning på främmande språk

Undervisningsministeriet tillsatte 1.2.2006 en projektgrupp för att bereda och genomföra gemensam ansökan till yrkeshögskolornas utbildning på främmande språk. Enligt tillsättningsbrevet skulle arbetsgruppen samarbeta med ledningsgruppen för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna. Syftet med gemensa...
/OPM/Julkaisut/2007/Ammattikorkeakoulujen_vieraskielisen.html

Ammattikorkeakoulujen T&K –päivät

Hyvät T&K-päivien osanottajat, On ilo tuoda koko valtioneuvoston tervehdys tänne ammattikorkeakoulujen T&K -päiville. Aihe on mitä ajankohtaisin. Koko korkeakoulukenttämme on suurten muutosten edessä. Rakenteellisesta kehittämisestä on puhuttu paljon ja ammattikorkeakoulukentällä tapahtuu se...
/OPM/Puheet/2008/01/Ammattikorkeakoulujen_TxK_xpxivxt_.html

Utbildning och forskning inom bildkonst i Finland

Arbetsgruppen hade i uppgift att kartlägga utbildningen och forskningen inom bildkonst i universiteten och yrkeshögskolorna i Finland och lägga fram förslag på hur det är ändamålsenligt att ordna utbildningen och forskningen inom branschen fram till år 2012. Vidare var avsikten att ta ställning till...
/OPM/Julkaisut/2008/Kuvataiteen_koulutus_ja_tutkimus_Suomessa_.html

Yrkeshögskolor fick resultatpengar

Vid utdelningen av resultatpengarna har följande mätare använts: utveckling av undervisning och undervisningsmetoder, utbildningens attraktionskraft och hur studierna framskrider, forsknings- och utvecklingsarbete samt regional inverkan och samarbete med arbetslivet. Dessutom har undervisningsminist...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/tuloksellisuusraha.html

Ammattikorkeakoulupäivät

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvä ammattikorkeakouluväki, Minulla on ilo tuoda opetusministeriön ja koko valtioneuvoston tervehdys tämän vuotisille ammattikorkeakoulupäiville. On todella arvokasta nähdä koko ammattikorkeakoulukenttä kerralla. Näiden ammattikorkeakoulupäivien avainsanaksi on v...
/OPM/Puheet/2008/05/Ammattikorkeakoulupxivxt.html

Yrkeshogskolorna och bildningsidealet

På en kort tid har yrkeshögskolorna blivit en del av utbildningssystemet i Finland. Bildningsidealet, som diskuterades aktivt när yrkeshögskolorna startade sin verksamhet, har numera hamnat i skymundan. EU-integrationen, mångkulturalismen och förändringarna i arbetslivet var för sin del faktorer som...
/OPM/Julkaisut/2008/Ammattikorkeakoulut_ja_sivistys.html

Yrittäjyys aallonharjalle -seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat yrittäjyyskasvatuksen kehittäjät, Hyvät naiset ja herrat, Minulla on ilo tuoda opetusministeriön ja koko valtioneuvoston tervehdys Yrittäjyys aallonharjalle -seminaariin. Yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen on Suomen menestyksen kannalta erittäin keske...
/OPM/Puheet/2008/10/Yrittxjyyspuhe.html

Det nuvarande tillståndet hos högskolornas vuxenutbildning samt utvecklingsområden

Som en del av beredningen av totaltreformen av vuxenutbildningen tillsatte undervisningsministeriet den 9.6.2008 en arbetsgrupp med uppgift att utreda utvecklingen av samt utvecklingsbehoven och utvecklingsåtgärderna i anslutning till utbudet av yrkeshögskolornas och universitetens fortbildning, ann...
/OPM/Julkaisut/2008/Korkeakoulujen_aikuiskoulutuksen_nykytila_ja_kehit...

Främjande av det högskolebaserade företagandet

Samarbetsarbetsgruppen hade i uppdrag att utreda, kartlägga och presentera mål och medel för utvecklingen av högskolebaserat företagande, göra utredningar och ge förslag till forskningsprojekt gällande högskolebaserat företagande samt att lyfta fram god högskolepraxis inom främjandet av företagande ...
/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulupohjaisen_yrittajyyden_edistaminen.html

Arbetsgrupp: Indragning av studierätten och permanent avstängning från läroanstalten blir möjliga säkerhetsåtgärder

Man vill förbättra säkerheten inom utbildning och arbetslivet. Undervisningsministeriets arbetsgrupp har berett författningsändringar för universitet, yrkeshögskolor, grundläggande yrkesutbildning och vuxenutbildning berörande indragning av studierätten från en studerande som är olämplig för bransc...
/OPM/Tiedotteet/2009/08/Koulutuksen_turvallisuus.html

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisa Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilökunta, opiskelijat ja yhteistyökumppanit, arvoisat avajaisten juhlavieraat, On erityisen ilahduttavaa olla kanssanne tänään täällä Jyväskylässä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa. Ilo ei johdu pelkä...
/OPM/Puheet/2009/09/Jyvxskylxn_amk.html

Högskolornas strukturella utveckling

Målet för den strukturella utvecklingen av högskolorna är förbättra kvaliteten, genomslagskraften och den internationella konkurrenskraften i en rörlig och global verksamhetsomgivning. Målet är att de finländska universiteten och yrkeshögskolorna är starka och konkurrenskraftiga aktörer i synnerhet ...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/rakenteellinen_kehittaminen/...

Teknillisen koulutuksen 100-vuotisjuhlaseminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisa juhlayleisö, Hyvät naiset ja herrat! Olen erityisen ilahtunut voidessani olla juhlistamassa teknillisen koulutuksen 110-vuotista taivalta täällä Porissa. Suomen autonomian ajan alkamisesta on kulunut tänä vuonna 200 vuotta. Tätä Suomen merkkivuotta on juhl...
/OPM/Puheet/2009/11/Teknillinen_koulutus_100v.html

Globalt ansvar och hållbar utveckling inom utbildningen. Dataunderlag för utveckling och uppföljning

Publikationen beskriver internationella och nationella möjligheter och praxis att främja, uppfölja och utvärdera globalt ansvar och hållbar utveckling inom utbildning. Publikationen sammanfattar resultatet från projektet Globalt ansvar och hållbar utveckling – dataunderlag. Målsättningen med p...
/OPM/Julkaisut/2009/Globaalivastuu_ja_kestava_kehitys_koulutuksessa._K...

Högskolor tar ut terminsavgifter på försök

Högskolorna kan välja att delta i försöket med terminsavgifter 2010 - 2014. Idén med försöket är att stärka högskolornas internationalisering och skapa nya internationella verksamhetsmöjligheter. Under försökets gång utreds vilka konsekvenser en övergång till avgiftsbelagda utbildningsprogram har fö...
/OPM/Koulutus/artikkelit/lukukausimaksukokeilu/index.html

Yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovations-verksamhet ska få större betydelse

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet föreslår att denforsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som är intrgrerad i yrkeshögskolornas utbildning framöver är kärnan i den regionala innovationsverksamheten. Inom FUI-verksamheten är det särskilt små och medelstora företag som är central...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/amk_tki.html

Arbetsgruppen: Flaskhalsar i samband med högskolornas elevantagning ska bort

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet föreslår en reform av högskolornas elevantagning. Reformen snabbar upp övergången från andra stadiet till högskolestudierna. Arbetsgruppen föreslår att eleverna väljs främst på basis av student- eller yrkesexamensbetyg. Personer som söker sin första studie...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/opintojen_nopeuttaminen.html

Ammattikorkeakoulupäivät 2010

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattikorkeakoulupäivien osanottajat, Suomalaisen korkeakoulupolitiikan muutokset käyvät käsi kädessä yhteiskunnan muutostekijöiden kanssa. Globalisaatio, väestön vanheneminen, työelämän rakennemuutos ovat suuria muutoksia, jotka näkyvät korkeakoulupolitiik...
/OPM/Puheet/2010/05/AMK-pxivxt.html

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari

Opetusministeriö järjestää korkeakoulujen johdolle ja keskeisille sidosryhmille seminaarin korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä. Seminaarin tavoitteena on tarkastella Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat 2008-muistion pohjalta toteutunutta kehitystä sekä käydä keskustelu...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2010/05/korkeakoulujen_rakenteellinen_kehittam...

Yrkeshögskolor fick 3 miljoner i resultatpengar

Anslag till yrkeshögskolor på basis av resultat Vid utdelningen av resultatpengarna har följande mätare använts: högskolestrukturen, rekrytering av studerande, inlärningsprocessens kvalitet och effektivitet, internationalisering, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt regional inverkan och samar...
/OPM/Tiedotteet/2010/08/tuloksellisuusraha.html

Möjlighet dra in studierätten ny skyddsåtgärd

I regeringens proposition föreslås att lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolelagen, universitetslagen samt straffregistret ska ändras. Syftet med propositionen är att förbättra säkerheten inom utbildningen och i arbetslivet, som följer efter utbildningen. En...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/SORA_HE.html

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampuksen vihkimistilaisuus

-puhuttaessa muutokset mahdollisia- Arvoisat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun edustajat, hyvät Kasarminmäen kampuksen kehittäjät! Tänne Kouvolaan, historialliselle sotilasalueelle, on noussut uusi ja moderni Paja-rakennus. Sen myötä ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampus on nyt toimintavalmis ja sa...
/OPM/Puheet/2010/09/Kymenlaakson_ammattikorkeakoulun_Kasarminmxen_kamp...

Saimaan ammattikorkeakoulun Skinnarilan kampuksen uudisrakennuksen peruskiven muuraus

-puhuttaessa muutokset mahdollisia- Arvoisat juhlavieraat, Skinnarilan kampuksen rakentaminen on vahvasti maakunnallinen hanke. Haluan aivan aluksi esittää kaupungin johdolle kiitokset siitä, että Lappeenrannan kaupunki on merkittävällä tavalla tukenut kampushanketta. Vaikka korkeakoulujen kaikki to...
/OPM/Puheet/2010/09/Saimaan_ammattikorkeakoulun_Skinnarilan_kampuksen_...

Saimaan ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset

-puhuttaessa muutokset mahdollisia- Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat, Olen iloinen voidessani juhlistaa Saimaan ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisjuhlaa teidän kanssanne. Samalla tuon opetus- ja kulttuuriministeriön ja koko valtioneuvoston terveiset juhlaan. Voimme hyvillä mielin av...
/OPM/Puheet/2010/09/Saimaan_ammattikorkeakoulun_lukuvuoden_avajaiset.h...

Revidering av yrkeshögskolornas ekonomiska och administrativa ställning

Yrkeshögskoleväsendet har vuxit snabbt och fått en betydande ställning inom det finska utbiltdnings- och forskningssystemet. Yrkeshögskolorna är 25 till antalet, de har ca.160 verksamhetsställen och ca.135 000 studeranden. Mätt med antalet studeranden såväl som antalet examina, har yrkeshögskolorna ...
/OPM/Julkaisut/2010/amk_hallinnon_selvitys.html

Tampereen ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät Tampereen ammattikorkeakoulun edustajat ja yhteistyökumppanit, arvoisa juhlayleisö, Tampereen ammattikorkeakoulu on käynnistämässä nyt toista lukuvuottaan uutena, monialaisena ammattikorkeakouluna. Korkeakoulukenttä on ollut viime vuosina nopeassa muutoksess...
/OPM/Puheet/2011/08/Tampereen_ammattikorkeakoulun_lukuvuoden_avajaiset...

Regeringen diskuterade yrkeshögskolereformen

Vid sin aftonskola konstaterade regeringen att finansieringen av yrkeshögskolereformen genomförs kostnadsneutralt av staten och kommunerna. Enligt undervisningsminister Jukka Gustafsson ger behandlingen en god grund för den fortsatta beredningen och genomförandet av yrkeshögskolereformen. Han betona...
/OPM/Tiedotteet/2011/11/amk_iltakoulu.html

Sakta, men säkert? Framsteg inom tillgängligheten vid universitet och yrkeshögskolor på 2000-talet

Det går att peka på utveckling av olika slag vad gäller högskolornas tillgänglighet. En av bakgrundsfaktorerna är projektet ESOK (Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa), dvs. Tillgängliga studier i skolor på högre nivå, som genomfördes 2007–2010. Information som man har samlat in vis...
/OPM/Julkaisut/2012/Hitaasti_mutta_varmasti.html

Finländsk sampublicering på internationell nivå

I den här undersökningen ligger fokus på finländsk sampubliceringsverksamhet på internationell nivå och på vetenskapsområdesspecifika citeringsmängder för publikationerna åren 1990–2009. Resultaten i undersökningen grundar sig på Thomson Reuters internationella Web of Science (WoS) publikation...
/OPM/Julkaisut/2012/Suomen_kansainvalinen_yhteisjulkaiseminen.html

Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari

Hyvä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johto, On hienoa kokoontua tänään täällä Musiikkitalossa, tulevan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Olen todella iloinen, että taideyliopistot päättivät yhdessä ottaa haasteen vastaan ja lähteä kehittämään meille entistä tasapainoisempaa yliopistolaitosta ja...
/OPM/Puheet/2011/11/Korkeakoulujen_ja_tiedelaitosten_johdon_seminaari....

Kvalitet, mobilitet och nya möjligheter - Bolognaprocessen fördjupar det europeiska högskolesamarbetet

Bolognaprocessen har under de drygt tio första åren på ett betydande sätt påskyndat reformen av högre utbildning och det internationella samarbetet i Europa. Enligt den uppföljningsrapport som offentliggjorden under mötet har till exempel förenhetligandet av examensstrukturerna framskridit på ett br...
/OPM/Tiedotteet/2012/04/bologna.html

Ammattikorkeakoulupäivät

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat ammattikorkeakoulupäivien osanottajat, Ärade deltagare av yrkeshögskolekonferensen Tämänvuotisten ammattikorkeakoulupäivien teema ”Itämeri koulutus- ja talousalueena” tuo mielestäni onnistuneella tavalla esille Suomelle tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. ...
/OPM/Puheet/2012/05/AMK-pxivxt.html

Rapport: Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling

Trots att det inom olika branscher i Finland redan länge funnits välorganiserade strukturer för fortbildning och kompletterande utbildningar för anställda med högre utbildning, saknas mer allmänna strukturer för att säkra att dessa personer upprätthåller och utvecklar sin kompetens. I rapporten före...
/OPM/Verkkouutiset/2012/05/korkeakoulutettujen_taydennyskoulutus.html

Högskolornas antagning av studerande förnyas

Den som söker om en studieplats skall enligt förslaget i den gemensamma ansökan ställa sina ansökningsobjekt vid yrkeshögskolor och universitet i prioritetsordning och kan ta emot en plats endast i ett ansökningsobjekt. Enligt regeringens proposition skall de nya bestämmelserna tillämpas första gång...
/OPM/Tiedotteet/2012/05/korkeakoulujen_opiskelijavalinnat.html

God praxis för stödjande av företagsamhet vid högskolorna 2016

De strategiska målen i statsminister Sipiläs regeringsprogram främjas med hjälp av 26 spetsprojekt. Ett av målen i spetsprojekten inom området för kompetens och utbildning är ökat samarbetet mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer. Hösten 2015 publicerade högskole- och f...
/OPM/Julkaisut/2016/yrittajyyden_tukeminen_korkeakouluissa.html

Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon edustajat, Hallitusohjelman tavoitteena on kehittää avointa, oikeudenmukaista ja rohkeaa Suomea. Tämä tarkoittaa köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemistä, julkisen talouden vakauttamista sekä kestävän ta...
/OPM/Puheet/2012/11/Korkeakoulujen_ja_tiedelaitosten_johdon_seminaari....

Yrkeshögskolesektorn revideras

Enligt förslaget ska grunderna för hur statsrådet beviljar tillstånd för yrkeshögskola revideras. Då nya tillstånd beviljas betonas dels utbildningsbehovet, dels aspekter gällande verksamhetens kvalitet, genomslagskraft och effektivitet. Målet är att de nuvarande nätverken av verksamhetsställen samm...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/Ammattikorkeakoulusektoria_uudistetaan.html

Nya tillstånd för yrkeshögskolorna 2014

De nuvarande tillstånden för yrkeshögskolorna går ut vid årsskiftet. Från och med samma tidpunkt kommer statsrådet att bevilja nya tillstånd i enlighet med de förnyade beviljandegrunderna i den ändrade lagen. Synpunkter som har att göra med verksamhetens kvalitet, verkningsfullhet och effektivitet s...
/OPM/Tiedotteet/2013/07/amk_toimiluvat.html

Praktiskt inriktat planeringskunnande inom byggsektorn. Arbetsgruppspromemoria från byggarkitektutbildningen

Uppgiften för den arbetsgrupp som undervisnings- och kulturministeriet hade tillsatt var att lägga fram ett förslag för innehållet, examensomfånget och den nödvändiga utbildningsvolymen gällande byggarkitektutbildningen som ska inledas på yrkeshögskolenivån. Vidare var avsikten att klarlägga byggark...
/OPM/Julkaisut/2013/Rakennusarkkitehtikoulutus.html

Expertis i framkanten. Högskolornas nya specialiseringsutbildning

Arbetsgruppen föreslår att det skapas en ny specialiseringsutbildning vid högskolorna. Den nya specialiseringsutbildningen ersätter de yrkesinriktade specialiseringsstudierna vid yrkeshögskolorna samt de specialiseringsutbildningar och -studier universiteten ordnar. Den nya utbildningen ska ges förf...
/OPM/Julkaisut/2013/Korkeakoulujen_uusi_erikoistumiskoulutus.html

Gemensam ansökan till högskolorna 2014

Den gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet tas i bruk hösten 2014 vid antagningen av studerande till den utbildning som börjar våren 2015. Yrkeshögskolornas och universitetens utbildningsutbud och antagningstjänster finns från och med högskolornas gemensamma ansökan hösten 2014 på sa...
/OPM/Tiedotteet/2013/06/korkeakouluihin_yhteishaku.html

Förnyande av tillstånden för yrkeshögskolorna

Yrkeshögskolornas tillstånd från och med 1.1.2014 Promemoria 2.12.2013 (pdf, på finska) Centria-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Humanistinen Ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Karel...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus/toimil...

Ny riktning för barnmorskeutbildningen. Utredning om strukturalternativ.

Uppdraget från undervisnings- och kulturministeriet gick ut på att utreda strukturen för den utbildning som leder till examensbenämningen barnmorska (YH). Bakgrunden för utredningen är att barnmorskeutbildningen i sin nuvarande form inte uppfyller bestämmelserna om utbildningens omfattning i direkti...
/OPM/Julkaisut/2015/katilokoulutus.html

Totalt 24 yrkeshögskolor ansökte om tillstånd att ordna undervisning

Bolagiseringen av yrkeshögskolorna framskrider. Nya tillstånd i egenskap av aktiebolag ansöktes av Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy samt Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oy. I egenskap av kommunal huvudman ansökte samkommunen för yrkeshögsko...
/OPM/Tiedotteet/2013/10/Ammattikorkeakoulujen_toimilupahakemuksia_yhte...

Seinäjoen ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisjuhla

Puhuttaessa muutokset mahdollisia Arvoisa Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunta, opiskelijat ja yhteistyökumppanit, hyvät avajaisten juhlavieraat, Globalisaatio, väestömuutokset, työelämän rakennemuutos sekä jatkuva kehittyminen muuttavat jatkuvasti niin suomalaista työelämää ja yhteiskuntaa ku...
/OPM/Puheet/2013/09/Seinxjoen_AMK.html

I centrum för hörselvården. Utveckling av audionomutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte 7.10.2013 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att bereda ett förslag till utvecklande av audionomutbildningen. Arbetsgruppen skulle slutföra sitt arbete senast 30.11.2013. Arbetsgruppen hade till uppgift att bedöma utbildningsbehovet när det gäller antale...
/OPM/Julkaisut/2013/Audionomikoulutus.html

Kiuru: Specifika satsningar för att utveckla regionernas starka sidor

.”Det här är en viktig specifik insats för att stöda yrkeshögskolornas verksamhet. Yrkeshögskolorna är själva viktiga aktörer och utvecklare när det gäller tillväxten inom sina egna områden. Därför strävar vi genom denna finansiering efter att stöda regionernas livskraft genom att satsa på de tyngdp...
/OPM/Tiedotteet/2014/01/AMK-rahoitus.html

Bedömning av språkkunskaper och komplettering av utbildning som skaffats utanför EU/EES-länderna inom hälsovårdssektorn

Nuläge: Personer som arbetar med expertuppgifter inom hälso- och sjukvård och som har fått sin utbildning i länder som inte tillhör EU eller EES skaffar sig på många olika sätt kunnande som legitimeringen förutsätter. Universitetet anordnar ett förhör som legitimeringen för läkare och tandläkare by...
/OPM/Julkaisut/2014/kielitaito_terveysalalla.html

Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tiedelaitosten johto, hyvät naiset ja herrat, Elämme mielenkiintoisia, joskin haastavia aikoja. Ylihuomenna hallitus päättää rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteistä, joilla eri asiantuntijoiden valmistelun pohjalta lö...
/OPM/Puheet/2013/11/Korkeakoulujohdon_semma.html

Den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft den 1 januari 2015

Den nya yrkeshögskolelagen och den ekonomiska och administrativa autonomi som den medför stärker yrkeshögskolornas verksamhetsförutsättningar. Lagen möjliggör att yrkeshögskolorna på ett smidigt sätt kan fatta beslut, att grundläggande uppgifter kan skötas inom ramarna för fungerande strukturer samt...
/OPM/Tiedotteet/2014/11/amk.html

Ändringar vid årsskiftet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Förskoleundervisningen blir obligatorisk Förskoleundervisningen blir obligatorisk från och med ingången av 2015. Barnet bör delta i förskoleundervisning eller annan verksamhetmed samma mål. Förskoleundervisningen räcker ett år och inleds ett år innan läroplikten börjar. Lagen tillämpas från och med...
/OPM/Tiedotteet/2014/12/vuodenvaihde.html

Lagar och förordningar om yrkeshögskolor

Författningarna hittas på finska och svenska i statens författningsdata. Databasen för uppdaterad lagstiftning innehåller uppdaterade och redigerade texter, där ändringar som gjorts i en lag eller förordning har skrivits in i författningstexten. I databasen finns också författningsöversättningar sam...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/lait_ja_saeaedoekset/index.html

Utveckling av specialiseringsutbildning i högskolorna

Finansieringen omfattar i första hand projekt som är gemensamma för högskolorna. I finansieringen tillämpas statsbidragslagen (688/2001). Bedömningskriterierna är projektet stöder på ett konkret och planenligt sätt förberedandet av avtalen gällande specialiseringsutbildningarna möjlighet till omfatt...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/erikoistumiskoulutuksen_ke...

Samarbete mellan högskolor och forskningsanstalter: hinder och god praxis

Rapporten undersöker samarbetet mellan högskolor och forskningsanstalter i Finland. Fokus ligger i synnerhet på situationer som försvårat eller förhindrat samarbetet. Utredningen gjordes som en kvalitativ intervjuundersökning och därtill utnyttjades existerande enkätmaterial. Intervjuerna gjordes i ...
/OPM/Julkaisut/2015/Korkeakoulujen_ja_tutkimuslaitosten_yhteistyo.html

Ändringar i bestämmelser som gäller högskolornas studerandeurval och studierätt

Framöver bör universiteten och yrkeshögskolorna i den gemensamma antagningen reservera en del av studieplatserna för personer som inte från tidigare har en högskoleexamen eller har emottagit en studierätt som leder till högskoleexamen. Av personer som söker till en utbildning på grundval av en utbil...
/OPM/Tiedotteet/2015/03/korkeakoululait.html

Stödjande av företagande och entreprenöriellt förhållningssätt i finska högskolor

Den finska högskolepolitiken har redan i årtionden haft som mål att främja företagande. Undervisningsministeriets och arbetsoch näringsministeriets samarbetsgrupp för främjande av det högskolebaserade företagandet blev år 2009 klar med en rapport (UVM2009:10), som innehöll målsättningen att det ”vid...
/OPM/Julkaisut/2015/yrittajyys.html

Terminsavgifter införs för högskolestuderande utanför EU/EES

Enligt propositionen föreslås i universitetslagen och yrkeshögskolelagen bestämmelser om studieavgifter som ska tas ut av studerande från länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för sådan utbildning på främmande språk som leder till lägre eller högre högskoleexam...
/OPM/Tiedotteet/2015/10/ETA.html

Yrkeshögskolornas finansieringsmodell fr.o.m. år 2017

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte 1.9.2014 en arbetsgrupp, som hade i uppgift att göra upp ett förslag till en omarbetad finansieringsmodell för yrkeshögskolorna så att de nödvändiga ändringarna kan tas i bruk när basfinansieringen till yrkeshögskolorna enligt 43 § 3 mom. i yrkeshögskol...
/OPM/Julkaisut/2015/ammattikorkeakoulut.html

Yrkeshögskolutbildningen och hur den utvecklas

Yrkeshögskolorna (YH) är i allmänhet mångsektoriella och regionala högskolor, och i deras verksamhet betonas kontakten till arbetslivet och samverkan med den regionala utvecklingen. Vid yrkeshögskolorna bedrivs yrkesinriktade högskolestudier. Yrkeshögskolornas uppgift är att ge sådan högskoleundervi...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/index.html

Regeringen satsar 25 miljoner euro på högskoleutbildningen

- Med anslagen stöder man reformen av antagningarna av studerande, utvecklar flexibla studievägar, moderniserar inlärningsmiljöerna och utbudet på digitala studier samt högskolesamarbetet och samarbetet mellan högskolor och läroanstalter på andra stadiet. Höjningen av kvaliteten på högskoleutbildnin...
/OPM/Tiedotteet/2017/02/korkeakoulutus.html
Hemsidan A-Ö index ALL yrkeshögskolor