Hemsidan

OECD-undersökning: Finländska lärare trivs med sitt arbete och skulle välja sitt yrke igen

Finländska högstadielärare och -rektorer trivs med sitt arbete. Den egna skolan ses som en bra arbetsplats. Lärarna skulle och välja läraryrket om de fick välja på nytt. Det visar OECD:s undersökning TALIS 2013 som publicerades på onsdagen.

Undersökning om undervisning och inlärning förverkligas av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och där 34 länder deltar. I Finland deltog över 150 högstadier och över 2 700 lärare. Pressmeddelande 25.6.

Strukturerna inom andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetet revideras

sv_banneri(13.6.) Gymnasieutbildningen, andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetets strukturer och finansiering revideras under 2014-2016.

 Styrgruppen som bereder reformen behandlade ett utkast till riktlinjer för en strukturell utveckling under sitt möte 13.6. Reformen grundar sig på regeringens strukturpolitiska program och på rambeslutet 2014.

Pressmeddelande 13.6.

Senaste numret av ministeriets webbtidning ute

(12.6.) Det senaste numret av undervisnings- och kulturministeriets webbtidning Etusivu har utkommit. Tidningen är på finska, men innehåller en svenskspråkig resumé. Resumé på svenska

Tillväxten av antalet högt utbildade sjuker - färre högt utbildade bland de yngre åldersgrupperna

(9.6.) Enligt en undersökning har andelen högt utbildade sjunkit i alla åldersgrupper under 35 och håller på att sjunka även i åldersgrupperna 35-39. 2012 var andelen högt utbildade personer av befolkningen ca  1 093 000 personer.

Webbnyhet (på finska)

Högskolorna får 3000 nya nybörjarplatser

opiskelua(16.5.) För att åtgärda det stora antalet sökande till högskolorna ökas antalet nybörjarplatser under 2014-2015. Universiteten får totalt 1 507 ochyrkeshögskolorna 1 493 nya nybörjarplatser.

Nybörjarplatserna riktas särskilt till områden som är centrala i fråga om behovet av arbetskraft samt i fråga om tillväxt och konkurrenskraft. Minister Kiuru fattade besluten om hur nybörjarplatserna placeras på basis av högskolornas ansökningar.

Pressmeddelande 16.5.